פרוייקטים

תכנון ערים

מודיעין עילית

היזם ומזמין העבודה : מועצה מקומית מודיעין עלית I שטח התכנית : 1,004 דונם I היקף הבינוי: מגורים - 686,560 מ"ר ,4,291 יח"ד, תעסוקה- 60,942 מ"ר I קבלת מתן תוקף 13.02.02 מהות התכנית קביעת יעודי קרקע לאזורי מגורים לסוגיהם, בניני ציבור, מסחר ותעסוקה, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למתקנים הנדסיים. קביעת הוראות בניה, עקרונות בינוי ותנאים למתן התרי בניה. קביעת שטחי בניה מרביים, מספר קומות ומספר יח"ד מרביים כאשר כל סך הכל יח"ד לתכנית – 4227. מתן אפשרות הרחבת בניה במבנים עפ"י טבלת הרחבות בניה.

מאפיינים תכנוניים: הקמת יישוב חדש בשולי גוש ההתיישבות מודיעין עבור אוכלוסייה חרדית. היישוב הוקם ע"י מספר יזמים בתקופות שונות ובזמני חפיפה משתנים. מסיבה זו נדרש המתכנן להטמיע את הדרישות הכוללות בין היתר : תכנון מותאם לאוכלוסייה ייחודית בעלת מאפיינים סוציואקונומיים ייחודיים, תכנון עירוני אשר שם לו למטרה למזער את הפגיעה הנופית, שטח התכנון המוצע כלל בתוכו שטחים בעלויות שונות אשר לא אפשר פיתוח,  מטרת התכנון הייתה להכיל את אותם בשטחים באופן בו יהוו חלק מהרקמה ההולכת ומתפתחת.

מודיעין עילית
דילוג לתוכן